search

ngày 28 tháng 12 năm 2020

Share time:2021-11-25
Data type:kqtd
Extract password:--
file type:Document
file size:93M
File path:Game-VN/kqtd /ngày 28 tháng 12 năm 2020 .doc
Description thángNgày thứ hai, Hồ quân và Hạ quân đều án binh bất động, Hồ quân vì chưa xác định rõ thân phận của Lý Cáp nên không dám tấn công, còn Hạ quân thì đang chuẩn bị để phá vây… nămCứ như vậy, Hỗ Dương thành, kể cả hai tỉnh đều nói "Uy vũ tướng quân Lý Thiết Lang" khẳng khái. Dân chúng bắt đầu cổ vũ con em mình nhập ngũ. Giang Nam hiện giờ lưu hành một câu: thángCó phải là người đơn độc xông vào Hồ doanh, đánh Hồ Quân, Hổ Uy tướng quân? ngàyTam ngưu nghe nói vậy, liền bước tới, cùng kêu lên: “Chúng ta là tiểu ngưu tam thiên vương” 2020 Lý Cáp cười nhạt nói.